10702017_867703386587644_1532431903402936560_n

With Zuzka Salsa and Yuriy Shelkovyy